奇搜宝
更多
中药材大全

乌贼鱼肉

乌贼鱼肉


《中华本草》:乌贼鱼肉

拼音注音
Wū Zéi Yú Ròu
别名
无针乌贼.金乌贼
英文名
cuttlefish as food
出处
出自《名医别录》
来源
药材基源:为乌贼科动物无针乌贼和金乌贼等乌贼的肉。
拉丁植物动物矿物名:1.Sepiella maindronide Rochebrune2.Sepia esculenta Hoyle
采收和储藏:捕得乌贼后,剖取其内壳,即海螵蛸。肉洗净,鲜用或制成干口(称为墨鱼干)。
原形态
1.无针乌贼,软体中等大,背腹扁,胴部卵圆形,一般长约157mm,约为宽的2倍。头部长约29mm,眼大,眼后有椭圆形的嗅觉陷,头部中央有口,口吸周围有腕4对和触腕1对。各腕长度相近,顺序为4>1>3>2,内侧有吸盘4行,吸盘大小相似,吸盘腔壁上的角质环外缘具尖锥形小齿;惟雄性左侧第4腕茎化为生殖腕,特点是基部约占全腕1/3处的吸盘特小,中部和顶部吸盘正常。触腕长度一般超过胴长,触腕穗狭小,长约40 ,其上有吸盘20行,大小相近,其角质环外缘具方圆形小齿。头部的腹面有一漏斗器,漏斗管下方体内的墨囊相通,可由漏斗排出黑液御敌。生活时,胴背有明显的白花斑,雄者斑大,雌者斑小。胴部两侧有肉鳍,全缘,前端较狭,向后渐宽,左、右两鳍在末端分离。胴后腹面末端有一腺孔,捕获后常有红褐色液体流出。外套腔背面的内壳长椭圆形,长约为宽的3倍,角质缘发达,末端形成角质板,横纹面呈水波形,末端无骨针。
2.金乌贼,体中等大,胴部卵圆形,一般长约200mm,约为宽的1.5倍,头部长约30mm,腕序为4>1>3>2,吸盘4行,其角质环外缘具不规则的钝形小齿,雄性左侧第4腕茎化为生殖腕,特点是基部7列、8列吸盘正常,至9-15列吸盘突然变小,向上的吸盘又正常。触腔略超过胴长,触腕穗呈半月形,约为全腕长度的1/5。吸盘小而密,约10行,大小相近。生活时体表黄褐色,胴背具棕紫色和乳白色相间的细斑,雄性胴背具金黄色的波状横纹,但在生殖季节常显出若干不规则的蓝绿色横纹,腹部由乳白色变成 金绿色,非常鲜艳。内壳长椭圆形,长约为宽的2.5 倍,背面凸,有坚硬的石灰质粒状突起,腹面石灰质松软,中央有一条纵沟,横纹面具环形生长的横纹。末端骨针粗壮。
3.针乌贼,体较小胴部狭瘦,后端尖细,一般长约90mm,约为宽的2倍,鳍窄,头部长约12mm。雌雄异形显着,雄性胴部瘦长呈圆锥形,腕序为2>4>1>3,其中第2对腕约为其他各腕长度的2倍以上,且极粗壮,顶端圆,外侧有紫色环纹,腕下面2/3处吸盘为4行,余为2行;雌性胴部胱肥短,腕序为2>1>4>3,第2对和第3对腕相似,下面3/5处吸盘为4行,余为2行。两性的第1对和第3对腕吸盘为4行,顶端吸盘为2行;两性的第4对腕吸盘均为4行,两性的吸盘角质环外缘,基本无齿,惟尖端小吸盘略具方形小齿。雄性左侧第4腕茎化,顶端吸盘极小。触腕细长 ,超过胴长,触腕穗短小,约占全腕长度的1/10,吸盘7-8行,大小悬殊,中央4行最大。生活时背部有极细的黄色斑点。雄性内壳长为宽的6倍;雌性内壳长为宽的4倍,角质缘很窄,背面突起极细小,中央有一条纵肋,末端骨针尖锐。
4.白斑乌贼,体型较大,胴部卵圆形,一般长约300mm,约为宽度的1.8倍,肉鳍最大宽度小于胴宽的1/4,位于两侧,全缘,末端分离,腕序为4>3>2>1,吸盘4行,基部的部分吸盘角质环外缘具密休愈合的钝头小齿;顶部的部分吸盘具分离小齿。生活时胴背黄褐色,具细白斑。内壳厚大,长椭圆形,长约为宽的2.5倍,背面颗粒粗大,腹面前凸后凹,横纹面中央有一条浅沟,末端骨针粗壮。
5.虎斑乌贼,体型较大,与白斑乌贼相似,主要差别是本种腕基部吸盘角质环外缘光滑无齿,但具很多细纹;顶部吸盘则具有密集的钝形小齿。生活时,体黄褐色,胴背有褐色波状斑纹,状如虎斑。内鳍与胴背交界处环绕着一圈天蓝色的镶边。
6.拟目乌贼,体型较大,与白斑乌贼相似,并要差别是腕序为4>1>3>2。生活时,胴背黄褐色 ,并有明显的眼状白斑。触腕长,超过头长和胴长之和。内壳的横纹面较短。
生境分布
生态环境: 1.栖息于海底,每年春、夏季之际,从越冬的深处向岛屿附近浅水处洄游。产卵适温为16-19℃,卵多产在海藻丛中,有黑色胶膜包被,葡萄状,长径6-7mm,以月余孵出的稚仔,背斑明显,活动性强。肉食性,以甲壳类及小鱼为食。
2.生态与无针乌贼相似,唯卵子灰白色,梨形,径长11-12mm,孵化期约需1个月,孵出的稚仔背部黄褐色具紫色素与成体相似,但活动力较弱,常潜伏于海底。当年能长成,翌年春季开始产卵,产卵后亲体大多死亡。
3.生活于近海,有集群性,游泳力强。每年4月进行繁殖。
4.为热闹带外海性种类。
5.为热带外海性种类。
6.为热带外海性种类。
资源分布:1.我国分布于南北沿海,以浙江、福建产量最大。
2.我国分布于北方沿海,山东南部沿海产量较大。
3.我国分布于浙江舟山群岛以北沿海。
4.我国分布于东南沿海。
5.分布于台湾、福建、广东等沿海。
6.分布于福建南部及广东沿海。
性味
味咸;性平
归经
肝;肾经
功能主治
养血滋阴。主血虚经闭;崩漏;带下
用法用量
内服:煮食,1-2条。
注意
姚可成《食物本草》:“能动风气,不可久食。”
各家论述
1.《别录》:益气强志。
2.《日华子本草》:通月经。
3.《医林纂要》:补心通脉,和血清肾,去热保精,作脍食,大能养血滋阴,明目去热。
4.《随息居饮食谱》:疗口咸,滋肝肾,补血脉,理奇经,愈崩淋,利胎产,调经带,疗疝瘕,最益妇人。
5.《木草求真》:乌贼鱼肉按书止言气味酸平,又言其味珍美,食则动风与气,其治载能益气强志,及通妇人月经,可知其性属阴,故能入肝补血,入肾滋水强志,而使月事以时而下也。
摘录
《中华本草》

《*辞典》:乌贼鱼肉

拼音注音
Wū Zéi Yú Ròu
出处
《别录》
来源
为乌鲗科动物[b]无针乌鲗[/b]或[b]金乌鲗[/b]的[b]肉[/b]。
原形态
动物形态详"海螵蛸"条。
性味
咸,平 ①《别录》:"味酸,平。" ②《医林纂要》:"咸,平。"
归经
《本草求真》:"入肝,兼入肾。"
功能主治
养血滋阴。治血虚经闭,崩漏,带下。 ①《别录》:"益气强志。" ②《日华子本草》:"通月经。" ③《医林纂要》:"补心通脉,和血清肾,去热保精。作脍食,大能养血滋阴,明目去热。" ④《随息居饮食谱》:"疗口咸,滋肝肾,补血脉,理奇经,愈崩淋,利胎产,调经带,疗疝瘕,最益妇人。"
用法用量
内服:煮食。
复方
治妇人经闭:乌贼鱼合桃仁煮食。(《陆川本草》)
摘录
《*辞典》

热门药材

别人正在查

其他查询

奇搜宝 · 成语大全
©2022 qisoubao.com